top of page
Hundetrening -
belønningsbasert eller straffbasert?

Det er hovedsakelig to måter å trene hund på: Belønningsbasert eller straffbasert.

Belønningsbasert trening dreier seg om mye mer enn belønning, og straff kan jo være så mangt.

Her får du en liten innføring som vi håper gjør det hele litt lettere å forstå.

Belønningsbasert hundetrening

Belønningsbasert trening består av mange forskjellige verktøy og måter å løse ting på.

Det dreier seg altså ikke om kun én bestemt metode, men finnes mange muligheter.

Den røde tråden i belønningsbasert trening er at vi hele tiden fokuserer på det vi vil at

hunden skal gjøre (kontra det vi ikke vil at den skal gjøre) og vi er bevisste på at

vi ikke påfører hunden noe den føler er ubehagelig. 

Belønningsbasert trening betyr at vi legger til rette for at en atferd oppstår. Deretter

belønner vi hunden når den gjør riktig, slik at vi får mer av den atferden vi ønsker.

Hunden utfører riktig atferd for å oppnå velbehag. Dette kalles positiv forsterkning

(positiv = pluss). Dersom vi ikke får mer av atferden vi ønsker, så er den ikke blitt

positivt forsterket. Da må vi sjekke kriterier, belønningsfrekvens og kvalitet på

belønningen. Målet med tilrettelegging er at hunden ikke skal feile, men ingen er

perfekte. Dersom hunden gjør feil, så holder vi ganske enkelt igjen belønningen til

den gjør det vi ønsker og belønner da.

Vi kan også fjerne noe hunden vil ha for at en atferd skal forekomme sjeldnere.

Dette kalles negativ straff (negativ = minus).

I belønningsbasert trening er vi hele tiden konstruktive og fokuserer på riktig atferd

samtidig som vi på en grei og effektiv måte «viser» hunden at den gjør feil uten å påføre

den ubehag.

I tillegg bruker vi ignorering eller forhindring i belønningsbasert trening for å sørge for at uønsket atferd ikke blir forsterket. Ignorering brukes ofte i forbindelse med oppmerksomhetssøkende atferd. Skulle vi komme i en situasjon der hunden kan bli til ulempe for seg selv eller andre, så vil vi selvsagt forhindre atferden, men det gjøres uten å påføre hunden ubehag (så langt det er mulig). Så kan vi jo trene kontrollert på utfordringen med positiv forsterkning på ønsket atferd etterpå for å unngå å havne i samme situasjon igjen.

Vi bruker også det som kalles omdirigering. Hvis hunden for eksempel er på vei til å gjøre noe vi ikke ønsker, kan vi med et signal be den om å søke til oss for deretter å gi den noe annet å gjøre i stedet. Signalet vi bruker er på forhånd innlært ved positiv forsterkning. Ved omdirigering lærer hunden at det lønner seg å søke til deg, samtidig som du unngår at den uønskede atferden blir forsterket.

Vi setter hele tiden grenser i belønningsbasert trening, på en hundevennlig måte. 

Hvordan virker straffbasert trening?

Det vi altså ikke gjør i belønningsbasert trening er å markere feil atferd. Når man fysisk eller verbalt korrigerer feil atferd så er det for å få hunden til å slutte med atferden, slik at man videre får mer av den riktige atferden. Man påfører hunden ubehag. Det kalles positiv straff (positiv = pluss). Det spiller ingen rolle hvor ofte man korrigerer eller hva man selv tenker eller mener om hvor svak eller sterk korrigeringen er. Det er den enkelte hunds opplevelse av korrigeringen som er vesentlig. Slutter hunden med atferden, så er det fordi korrigeringen var ubehagelig. Trener man slik at man fjerner et ubehag for å få hunden til å gjøre riktig atferd, så kalles dette negativ forsterkning (negativ = minus). For eksempel når hunden setter seg for å unngå presset når du trykker den på ryggen/bakenden.

Det vi her har beskrevet er straffbasert trening. Hunden utfører riktig atferd for å unngå ubehag.

Det hjelper ikke om man belønner riktig atferd etter at man har korrigert feil atferd. Det er allikevel straffbasert trening. Ved den type kombinasjonstrening vil effekten av belønningen bli redusert fordi hunden jobber mer for å unngå ubehag enn for belønningen. Hjernen fungerer slik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hundens opplevelse av treningen

Vi mennesker lever selv i et slags straffbasert samfunn. Derfor kan den belønningsbaserte tenkemåten være litt vanskelig å forstå fullt ut. Vi har lett for å se våre egne evner og følelser i hunden vår. Det samsvarer ikke alltid med virkeligheten ettersom vi er to ulike arter. Vi snakker ikke samme språk. Hunden kan ikke fortelle med ord hva den føler eller tenker. På dette området er forskning på hvordan hundens hjerne fungerer viktig og det danner grunnlaget for belønningsbasert trening. Hundens atferd er i stor grad påvirket av følelser, de samme følelsene som vi mennesker har. Dette må vi ta hensyn til. Samtidig vet vi at vi har ulike evner. Hunden har ikke samme evne som et menneske til å forstå reglene i vårt samfunn eller hvorfor den blir korrigert. Hunden gjør bare det som lønner seg for den, den utfører en atferd for å oppnå velbehag eller unngå ubehag. Så enkel er hunden. Den er ikke i stand til å lære forskjell på rett og galt som oss.

 

Både belønningsbasert og straffbasert trening virker, det vet vi. Forskjellen er hvordan hunden opplever treningen og hvilken effekt treningen har på hundens velferd.

 

En lei bivirkning straffbasert trening har er at det lett skapes uheldige assosiasjoner. Hunden kan forbinde ubehaget den blir påført med den som utfører handlingen eller noe annet i omgivelsene. Studier viser at det er en sammenheng mellom straffbasert trening og atferdsproblemer som frykt og aggresjon, mens belønningsbasert trening er knyttet til færre atferdsproblemer. Hunder som utsettes for ubehag i treningen vil ofte bli lite selvstendige. De blir lydige på en passiv måte og drives av redsel for å gjøre feil. For hunder som er trent straffbasert, vil det ved overgang til belønningsbasert trening ta tid før man ser den endringen man ønsker.

 

Bivirkningene av belønningsbasert trening er i verste fall en glad, ivrig og forventningsfull hund. Blir den litt vel ivrig, så kan vi enkelt jobbe med å forsterke den atferden vi ønsker.

Gode nok kunnskaper om atferd, følelser og hundespråk er viktig for å virkelig kunne lese hvordan hunden opplever treningen. 

De aller fleste oppdaterte hundetrenere i dag benytter seg av belønningsbasert trening. Valget er basert på oppdatert kunnskap om atferdsbiologi (etologi) og hundens forhold til oss mennesker samt dyrevelferdsloven. Belønningsbasert trening gir oss nysgjerrige, lærevillige og trygge hunder, som stoler på mennesker og får positive assosiasjoner til omverden.

Og du, husk at fokus på det som er bra, kan være kjekt å ha med seg ellers i livet også! 

Kilder:

Ikke skyt hunden - Karen Pryor

Lydighetstrening i teori og praksis - Egtvedt og Køste

Belønningsbaserte vs. straffbaserte treningsmetoder – hva sier forskningen? Emma Mary Garlant

På talefot med hunden - Turid Rugaas

Hundens språk og atferd - Barbara Handelman

The effects of using aversive training methods in dogs – a review - Gal Ziv (2017)

Do aversive-based training methods actually compromise dog welfare?: A literature review - J. G. Fernandes, I. A. S. Olsson,

A. C. Vieira de Castro (2017)

 

 

petipa 008.jpg
20171006_144507.jpg
bottom of page